நாயும் நண்டும் - Dog & Crab

  • Sale
  • Regular price ₹ 200.00


by Misha Michael and Evin Collis

28 pages 

Hermit crabs and street dogs have one thing in common: neither have permanent homes.  நாயும் நண்டும் --  "Dog & Crab" presents a glimpse into the hardscrabble lives of two animals on the streets of Chennai.  


There are over 800 hermit crabs species in the world. Most live in the ocean but a few are land dwellers. Hermit crabs have fragile exoskeletons. They search and scavenge for mobile homes, squeezing their fleshy bodies into various spaces for protection. When a hermit crab dies, its body releases pheromone signals to other hermit crabs to indicate that a new space is now vacant for occupancy. 

உலகில் 800-க்கும் மேற்பட்ட துறவி (Hermit) நண்டு  வகைகள் உள்ளன. இவற்றில்பெ ரும்பாலானவை கடலில் வாழ்பவைகள். சிலர் நிலத்திலும் வாழும் துறவி நண்டுகளின் உடலின் மேலுள்ள புறத்தோடு மிகவும் எளிதாக முறியக்கூடும். ஆகவே துறவி நண்டு அதன் உடம்பிற்க்கு பாதுகாப்பளிக்கக்கூடிய இடங்களை தேடி, தூருவாரி, அதில் தன்னுடம்பை பிதுக்கி நுழைந்து குடிப்போகும்  . துறவி நண்டு சாகும் பொழுது அதனுடம்பிலிருந்து பெரோமோன் எனப்படும் ரசாயனம் ஒன்று வெளியாகும் . அது, "இங்கே ஒரு வீடு காலியாக உள்ளது" என்று மற்ற துறவி நண்டுகளுக்கு  தெரிவுபடுத்தும். 
   


 


About the authors


MM

 

Misha was born in Chennai, India. Much like the street dogs and hermit crabs in the zine, she calls many cities around the world her home. Misha has a background in fine art and art history.  Some of her other illustrations can be found in Blaft's Ghosts, Monsters, And Demons Of India.

www.mishamichael.com

 

 

Evin Collis 

Evin Collis is a multidisciplinary artist and animator from Winnipeg, Canada. Through a combination of drawing, painting, comics, and stop-motion animation his work investigates the complexities of the degraded landscape and the human condition. The narratives tend to provoke the instability and fragility of human and animal existence and the vulnerabilities of modern life.  Evin visited Chennai in 2018, and very much enjoyed exploring the city by street. www.evincollis.com

 

You might also like

Samudra Rani and the MAA-LEES of Project Poonga

The Class V Robotics Notebooks of J. Kokila

 

Download Front Cover Image